Live stream preview

Watch this video and more on Doki TV

Watch this video and more on Doki TV

Up Next in Season 1

  • S1E5: EXIT!

    Players: Shingo Murakami, Yu Yokoyama, Osamu Shitara (Bananaman), Yuki Himura (Bananaman), Aki Hoshino, Shozo Endo (Cocorico), Mariko Shinoda

  • S1E7: EXIT!

    Players: Masayasu Wakabayashi (Audrey), Toshiaki Kasuga (Audrey), Azusa Yamamoto, Miki Kimura, Mikio Date (Sandwichman), Takeshi Tomizawa (Sandwichman), Shunji Miyagawa

  • S1E8: EXIT!

    Players: Shingo Murakami, Ryuhei Maruyama, Sando Katsura, Tomomi Itano, Ai Haruna, and Hongman Choi