Live stream preview

Watch this video and more on Doki TV

Watch this video and more on Doki TV

Up Next in Season 1

  • S1E7: EXIT!

    Players: Masayasu Wakabayashi (Audrey), Toshiaki Kasuga (Audrey), Azusa Yamamoto, Miki Kimura, Mikio Date (Sandwichman), Takeshi Tomizawa (Sandwichman), Shunji Miyagawa

  • S1E8: EXIT!

    Players: Shingo Murakami, Ryuhei Maruyama, Sando Katsura, Tomomi Itano, Ai Haruna, and Hongman Choi

  • S1E9: EXIT!

    Players: Masayasu Wakabayashi (Audrey), Toshiaki Kasuga (Audrey), Misako Yasuda, Asako Ito, Kentaro Watari (Fruit Punch), Kenji Murakami (Fruit Punch)