Live stream preview

Watch this video and more on Doki TV

Watch this video and more on Doki TV

Up Next in Season 1

  • S1E3: EXIT!

    Players: Ryo Tamura, Minami Takahashi (AKB48), Haruna Kojima (AKB48), Kazuma Ikeda (Shizuru), Jun Murakami (Shizuru), Kentaro Motomura

  • S1E4: EXIT!

    Players: Masayasu Wakabayashi (Audrey), Toshiaki Kasuga (Audrey), NANA (MAX), MINA (MAX), Hirokatsu Kinoshita, Jaguar Yokota, Musashi

  • S1E7: EXIT!

    Players: Masayasu Wakabayashi (Audrey), Toshiaki Kasuga (Audrey), Azusa Yamamoto, Miki Kimura, Mikio Date (Sandwichman), Takeshi Tomizawa (Sandwichman), Shunji Miyagawa