Live stream preview

Watch this video and more on Doki TV

Watch this video and more on Doki TV

Up Next in Season 1

  • S1E8: EXIT!

    Players: Shingo Murakami, Ryuhei Maruyama, Sando Katsura, Tomomi Itano, Ai Haruna, and Hongman Choi

  • S1E9: EXIT!

    Players: Masayasu Wakabayashi (Audrey), Toshiaki Kasuga (Audrey), Misako Yasuda, Asako Ito, Kentaro Watari (Fruit Punch), Kenji Murakami (Fruit Punch)

  • S1E11: EXIT!

    Players: Ryo Tamura, Riisa Naka, Hiroiki Ariyoshi, Maomi Yuki, Jun Murakami (Shizuru), Kazuma Ikeda (Shizuru)