Live stream preview

Watch this video and more on Doki TV

Watch this video and more on Doki TV

Up Next in Season 1

  • S1E7: Pharaoh!

    Team Maeda Maeda: Maeda Maeda, Becky, and Shozo Endo (Cocorico) vs. Team Seishiro Kato: Seishiro Kato, NON STYLE, and Toshiaki Kasuga (Audrey)

  • S1E10: Pharaoh!

    Team Boke: Hosei Yamasaki, Toshiaki Kasuga (Audrey), Atsushi Tsutsumishita (Impulse), and Qtaro Suzuki (Hiking Walking) vs. Team Tsukkomi: Masayasu Wakabayashi (Audrey), Seiji Chihara (Chihara Kyodai), Toshiyuki Itakura (Impulse), and Hiroaki Matsuda (Hiking Walking)

  • S1E11: Pharaoh!

    Team Becky: Becky, Misako Yasuda, and Hannya vs. Team Kyaeen Amano: Hiroyuki Amano (Kyaeen), Yuko Ogura, Daisuke Motoki, and Triendl Reina